Ban Nhạc Tình Nguyện ROF Giúp Vui Trung Tâm Điều Dưỡng GG Convalescent Hospital/ROF Volunteer Band entertaining Residents in Garden Grove Convalescent Hospital

Kính thưa quý vị,

Ngày Chủ Nhựựt thứ ba trong tháng, Ban Nhạc ROF đem niềm vui đến cho bịnh nhân tại Garden Grove Convalescent Hospital.

ROF Volunteer Band entertaining residents in Garden Grove Convalescent

Hospital every 3rd Sunday of the month.

ROF Bản Tin Số 15 – Phát Hành Tháng 10 năm 2008

Kính thưa quý ân nhân,ROF Bản Tin số 15 phát hành 1 năm, trứơc sự ra đời của Trang Nhà ROF.
ROF quyết định đăng Bản Tin Số 15 lên Trang Nhà ROF đề quý ân nhân sau nầy, biết đựơc những việc làm của ROF trong những năm trứơc.

Kính xin thông báo

Thành thật cám ơn

ROF

Newsletter # 15.pdf

Đại Diện ROF Ủy Lạo Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung – Tháng 10 Năm 2009

Kính thưa quý vị,

Kính mời quý ân nhân xem Những Chuyến Đi Cứu Trợ Nạn Lụt Miền Trung tháng 10 năm 2009 của Sư Cô Đại Diện.

 ROF

Kính chào

Chuyến Đi Ủy Lạo Nạn Nhân Miền Trung Tháng 10 Năm 2009.pdf

Ân Nhân Ủng Hộ KH 5-60 năm 2008/List of Donators, who supported the 5-60 donation plan in 2008

Cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ ROF để ROF có phương tiện giúp ngừơi ngặt và ngừơi bất hạnh.Thành thật cám ơn
Thân kính,
ROF

Danh sa´ch Ân nhân u_ng hô_ KH 5-60 2008WS.pdf

Danh Sa´ch Ân Nhân U_ng Hô_ KH 5-60.pdf

Danh sach Manh thuong Quan – MTQ -2009.pdf

Danh sach Manh thuong Quan-8-8-09.pdf