ROF Cứu Giúp Người Ngặt Nghèo trốn Saig on về Quê trong thời gian đại nạn Covid-19

Kính Trình Quý ân nhân việc làm của Đại Diện của Chúng ta tại Việt Nam
Thành thật cám ơn,
Trân trọng

ROF Khải

TD-Dân Saigon di tản về quê.pdf