Tường Trình Của Đoàn Sứ Giả Từ Bi T rong Chương Trình Thường Lệ Suốt Năm

9-11-15 Kính thưa quý ân nhân, Như ROF đã từng trình bày là việc làm giúp người NGẶT của ROF kéo dài suốt năm. Những nơi đại diện tuần tự báo cáo về sau từng chuyến từ thiện tại từng nơi, từng địa phương riêng rẽ. Hôm nay ROF xin thông báo việc làm củaContinue reading “Tường Trình Của Đoàn Sứ Giả Từ Bi T rong Chương Trình Thường Lệ Suốt Năm”

Phóng Viên Đài SET-TV Tầng Số 57.4 P hỏng Vấn Phạm Đăng Khải – Thư Ký Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Fo undation A Not-For-Profit Corporation

Kính mời quý ân nhân xem. Thành that cám ơn, ​ ROF Khai Pham Interview.wmv ​

ROF Phỏng Vấn Từng Trường Hợp Ngặt Nghèo Của Từng Bệnh Nhâ n, Từng Hoàn Cảnh Để Quyết Đị nh Chính Xác Số Tiền Giúp Đở.

Kính mời quý ân nhân xem cái khổ tâm của những người đã nghèo mà còn phải chăm lo cho bệnh nhân tại bệnh viện, và đã lâm vào hoàn cảnh ngặt. Thành that cám ơn Kính, ROF ​ ROF Interview Aug 19 2015.wmv ​ Khât si Phamdangkhai Great minds discuss ideas Average minds discussContinue reading “ROF Phỏng Vấn Từng Trường Hợp Ngặt Nghèo Của Từng Bệnh Nhâ n, Từng Hoàn Cảnh Để Quyết Đị nh Chính Xác Số Tiền Giúp Đở.”

Reaching Out Foundation A Not-For-Profit Corporation Tiếp Tục Hướng Dẫn Người Việt Nam Hải Ngoại Thế Hệ Trẻ Và Cũng Là Thế Hệ Đầu Tiên Sanh Tại M ỹ, Công Dân Mỹ, Tiếp Tục Việ c Làm Từ Thiện Giúp Người Ngặ t Tại Việt Nam Và Thế Giới.

Kính mời quý ân nhân thưởng thức. ​ Nyla Aug 19 extended.wmv ​ Khât si Phạm Đăng Khải Great minds discuss ideas Average minds discuss events Small minds discuss people Eleanor Roosevelt

Kính Trình Việc Làm Giúp Ngừơi Ngặt Của Đoàn Sứ Gia ̉ Từ Bi Đại Diện ROF Tháng 8-2015

Kính mời quý ân nhân vào xem những việc làm của ROF mà quý ân nhân tin tửơng giao vị Tue Dung Bao Cao- Thang Aug.2015.pdf

Cám Ơn và Báo Cáo Thâu-Chi Ngày Gây Quỹ Của Reaching Out Foundation A Not-For-Profit Corporation – Ngày 8-1-15

Kính mời quý ân nhân vui lòng xem báo cáo của ROF. ROF Thư Ký Phạm Đăng Khải Cover sheet for Báo Cáo 8-1-15.pdf Báo Cáo Thâu Chi ROF Gala 8-1-15.pdf

Hình Ảnh Đêm Gây Quỹ Của ROF Ngày 8-1 -15 Và Một Video Clip Ngắn ROF Phát Quà cho Người Nghèo Khuyết Tật Tại Thủ Thừa, Long An tại VN hôm tháng 5-2015

Kính mời xem https://www.facebook.com/pages/Reaching-Out-Foundation-ROF/145794122107765 ROF