Tường Trình Cứu Đói của ĐSGTB-Đ ại Diện ROF tại Việt Nam 9-21-21

Kính tr̀nh quý ân nhân, Thành thật cám ơn Trân trọng, Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường 1-TD-9-20-21-Cập Nhật Lúc Saigon đóng cửa.pdf

Tổng Hợp 4 tường trì nh chung, đến từ 4 nơi

Kính thưa quý ân nhân, Mấy ngày nay ROF rất bận cho Gala thứ 29 cho nên 4 cái tường trình việc làm của Quý Soeurs trước khi Saigon bị đóng cửa, mà chưa được thông báo lên website. ROF thay đổi giúp người ngặt chiến lược, qua cứu đói chiến thuật khắp nơi, chỗContinue reading “Tổng Hợp 4 tường trì nh chung, đến từ 4 nơi”

ROF Cứu Giúp Người Ngặt Nghèo trốn Saig on về Quê trong thời gian đại nạn Covid-19

Kính Trình Quý ân nhân việc làm của Đại Diện của Chúng ta tại Việt Nam Thành thật cám ơn, Trân trọng ROF Khải TD-Dân Saigon di tản về quê.pdf