ROF Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt Nam từ năm 1999

Đại diện của ROF cứu trợ nạn nhân bão lụt khắp các nơi liên tiếp từ 1999.

Kính xin cám ơn quý Mạnh Thừơng Quân đã ủng hộ nhiệt tình những tiệc gây quỹ của ROF.

Kính xin cám ơn quý vị Đại Diện ROF đã hy sinh nhiều công lao khó nhọc để giúp nạn nhân của thiên tai.

Kính xin cám ơn tất cả.

ROF

Khai D.Pham
818-919-6745

Cu´u Tro_ Ba~o Lu_t Nhu~ng nam qua tu` 1999.pdf