ROF Cứu Giúp Người Ngặt Nghèo trốn Saig on về Quê trong thời gian đại nạn Covid-19

Kính Trình Quý ân nhân việc làm của Đại Diện của Chúng ta tại Việt Nam Thành thật cám ơn, Trân trọng ROF Khải TD-Dân Saigon di tản về quê.pdf