Ban Nhạc Tình Nguyện ROF Giúp Vui Trung Tâm Điều Dưỡng GG Convalescent Hospital/ROF Volunteer Band entertaining Residents in Garden Grove Convalescent Hospital

Kính thưa quý vị, Ngày Chủ Nhựựt thứ ba trong tháng, Ban Nhạc ROF đem niềm vui đến cho bịnh nhân tại Garden Grove Convalescent Hospital. ROF Volunteer Band entertaining residents in Garden Grove Convalescent Hospital every 3rd Sunday of the month.

ROF visits Nursing Home in O.C.

Kính thưa quý vị, Tới hôm nay tháng October năm 2009, Ban Nhạc Tình nguyện ROF (Reaching Out Foundation) đã thực hiện đựơc 210 lần chương trình văn nghệ giúp vui, vẫn còn tiếp tục, để đem niềm vui đến cho những ngừơi cần niềm vui tại các nursing home tại Orange County. Hằng tuầnContinue reading “ROF visits Nursing Home in O.C.”