Phóng Viên Đài SET-TV Tầng Số 57.4 P hỏng Vấn Phạm Đăng Khải – Thư Ký Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Fo undation A Not-For-Profit Corporation

Kính mời quý ân nhân xem. Thành that cám ơn, ​ ROF Khai Pham Interview.wmv ​

ROF Phỏng Vấn Từng Trường Hợp Ngặt Nghèo Của Từng Bệnh Nhâ n, Từng Hoàn Cảnh Để Quyết Đị nh Chính Xác Số Tiền Giúp Đở.

Kính mời quý ân nhân xem cái khổ tâm của những người đã nghèo mà còn phải chăm lo cho bệnh nhân tại bệnh viện, và đã lâm vào hoàn cảnh ngặt. Thành that cám ơn Kính, ROF ​ ROF Interview Aug 19 2015.wmv ​ Khât si Phamdangkhai Great minds discuss ideas Average minds discussContinue reading “ROF Phỏng Vấn Từng Trường Hợp Ngặt Nghèo Của Từng Bệnh Nhâ n, Từng Hoàn Cảnh Để Quyết Đị nh Chính Xác Số Tiền Giúp Đở.”

Hình Ảnh Đêm Gây Quỹ Của ROF Ngày 8-1 -15 Và Một Video Clip Ngắn ROF Phát Quà cho Người Nghèo Khuyết Tật Tại Thủ Thừa, Long An tại VN hôm tháng 5-2015

Kính mời xem https://www.facebook.com/pages/Reaching-Out-Foundation-ROF/145794122107765 ROF