Giúp Người Ngặt Tại Hà Tĩnh mùa Corona Virus VID 19, Tháng April-2020

Mặc dầu toàn cầu đang chiến đấu với Coronavirus-VID 19, ROF vẫn âm thầm giúp người thế cô ngặt nghèo. Xin mời xem lá thư tường trình của Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga. Thành thật cám ơn ROF Khải 00-Thu Cua LM NN NGa.pdf

Đoàn Sứ Giả Từ Bi Đại Diện ROF Giúp Bệnh Nhân Tại 2 Bệnh Viện Ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2020

Kính thưa quý ân nhân, Trân trọng Kính Trình Việc Làm Từ Thiện Của ROF Tại VN trong 2 ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2020 Trân trọng, ROF Khải TD-Tường Trình BV Chợ Rây và TTCH.pdf

$500usd Sơ Lan cảm ơn đã nhận được

Trân trọng kính trình ROF Khai con kính chào Bác cảm ơn Bác đã gửi tiền $500usd của Hội gửi cho các em tại Mái ấm của con chiều nay chúng con đã nhận được. chúng con rất vui vì Bác và Hội đã thương và giúp đỡ chúng con, đặc biệt trong dịp MùaContinue reading “$500usd Sơ Lan cảm ơn đã nhận được”