Khai Trương ROF’s Website bằng Chuyến Đi Ủy Lạo của ROF

ROF lấy làm hảnh diện Khai Trương cái Website của ROFThành thật cám ơn sự hy sinh làm việc không ngừng và bảo trợ của ngừơi bạn trẻ, thế hệ thứ 2, cô Larissa Quỳnh Dao. Kính mời quý ân nhân, quý bạn, quý anh chị em viếng website của ROF. Trân trọng kính chào,Continue reading “Khai Trương ROF’s Website bằng Chuyến Đi Ủy Lạo của ROF”

Brochure

History Reaching Out Foundation, formerly Nhom Thien Hoi Glendale, began its work in 1992, mobilized a grass-roots effort to establish and organize a non-profit organization. The Reaching Out Foundation is now recognized as an IRS 501 ( c) (3) charitable organization and has continued its second decade to work to help orphanages and handicapped children,Continue reading “Brochure”