Reaching Out Foundation Trong Mua ThanksGiving

Kính thưa quý vị Ngoài việc làm gây quỹ giúp người ngặt tại Việt Nam Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation còn tham gia nhièu sinh hoạt xã hội tại Hoa Kỳ. Xin mời quý v ị xem hình ảnh nhóm ROF và nhóm bạn cung cấp thức ăn và vật dụngContinue reading “Reaching Out Foundation Trong Mua ThanksGiving”