Danh Sách Mạnh Thừơng Quân Đã Ủng Hộ ROF Trong Nhiều Năm Qua.-Thank y ou For Helping Us Help More Disabled And The Unfortunate/Helpless People More Than Ever Be fore.

Kính thưa quý Ân Nhân, quý Mạnh Thừơng Quân, Thừơng lệ thì sau mỗi lần gây quỹ, ROF đều từơng trình và báo cáo trên các Bản Tin của ROF, có chút bất lợi vì Thời Gian Tính. Gần đây rất may, ROF đựơc có cái website, do bà BS Robert Đinh thiết kế vàContinue reading “Danh Sách Mạnh Thừơng Quân Đã Ủng Hộ ROF Trong Nhiều Năm Qua.-Thank y ou For Helping Us Help More Disabled And The Unfortunate/Helpless People More Than Ever Be fore.”