Đại Diện ROF Viếng Thăm và Ủy Lạo Cơ Sở Nuô i Dưỡng Trẻ Em Khuyết Tật Thiên Phước- Củ Chi

Kính Trình Quý Ân Nhân
Thành Thật Cám Ơn
Trân Trọng Kính Chào
ROF

HTT-Th.Ph.-2019-Sơ Faustina.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: