Báo Cáo Tài Chánh Thâu Nhận và Chi Tiê u Trong Ngày Gây Quỹ Gala 7 September 2019

Kính thưa quý ân nhân,
Trân Trọng Kính Trình Và Kính Cám Ơn
ROF

ROF-Báo Cáo Ân nhân ủng hộ năm 2019.pdf

ROF-Báo Cáo Tài Chánh 7 Sep.19-Rev. B.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: